Namenindex

Aucke Jans
   ?
Boekweijt
   Cornelia
   Jacob
   Pieter
Boelens
   Sju
Boner
   Albert Everts
   Hylck Alberts
Brouwers
   Magdalena
Burmania, van
   Gemme
   Saeck Gemmesdr
Cornelis Wessels
   ?
   ?
Dirck Jansen
   ?
Dircks
   Rixt
Doyem
   Hotse Wybrens
Feytsma, van
   Anna
Filsteren, van
   Henrick
Gerbrants
   Aeltie
Getserda
   Aeltie
Griet Auckes
   ?
Haerda, van
   Jouck
Hania, van
   Gale Wigles
   IJdt / Yda
   Rixt
Harmen Rommerts
   ?
Hettinga, van
   Anthonius
   Ate
   Bauck
   Fedt
   Hans
   Idzart
   Idzart
   Minne
   Rixt
   Sybrant
   Sybrant Idzarts
   Taecke
Hidt Auckes
   ?
Hidtie Wessels
   ?
Hobbema
   Luts Gabbesdr
Hoytsma, van
   Popck Tjallingsdr
   Tjalling
Jaarsma
   Marike Dirks
   Rixt
Jaarsma, van
   Aeltze Dircks
Jaersma
   Aucke Dirx
   Christina
   Cornelis
   Cornelis
   Dirck
   Dirck Auckes
   Elske Dircksdr
   Heijltje
   Jacob Dirksz
   Jacobis
   Rixt Dirxs
   Romcke Sieurts
Jaersma, van
   Aeltze
   Aeltze Sjoerdts
   Cyprianus Feye
   Eelcke Sjoerdts
   Fredericus (Feye) Aeltzes
   Margarete
   Margaretha
   Maria
   Richolt Sjoerdtsdr
   Ritscke (Richardus)
   Rixt Aeltzes
   Sipcke
   Sipcke Aeltzes
   Syoerdt Taekes
   Taecke Offa
   Teacke Aeltzes
   Teth Sjoerdts
   Tyed Eelckes
Jarichsma
   Offa
   Riowrd
   Sjuck
   Tjalling
Jarixma
   Jarich Roiwrd
Jaycke Dircxdr.
   ?
Jisk Tijssen
   ?
Maijke Willems
   ?
Mockema, van
   Bote
   Rinskje Bottes
Nijs
   Johannes
   Petrus
NN
   ?
Oedtsma, van
   Saeck Laesdr
Offenhusen, van
   Feyck
Popma, van
   Frouck Tietesdr
   Tiete
Reynalda, van
   Eylert Auckes
Ringia, van
   Ritscke
Rinia
   Popck Saeckes
Rinia, van
   Fedt
   Haring Doeckes
   Romck
   Saeck
   Saeck
   Saecke
   Saecke Haringhs
Roorda, van
   Auck Feyesdr
   Feye
   Rixt Feyesdr
Saeckema, van
   Dirck
   Feickent
   Jaycke
   Johannes
   Johannes
   Rompck
   Siurdt
   Sjoert Johans / Suffridus
   Tyecke
Sickes
   Doedt
Sipkesz
   Aeltze
Sjoerda, van
   Doedt
Taekes
   Ritscke (Richardus)
Tethmans
   Feycke
Tjaerda
   Womck Sydsdr
Tjallinga
   Richolt
Tjepnia, van
   Cornelia Jarichsdr
   Jarich
   Vincent
Tol, van
   Machteld
Ursene, van
   Josse
   Maria
Willem Klaesen
   ?
?
   Aucke Eelckes
   Wessel Dirks

gemaakt met PRO-GEN
d.d. 18-01-2012